นางสาวอารียา กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ เป็นประเภทสามัญศึกษาเปิดสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2530 ได้รับใบอนุญาตเปิดทำการสอนในระดับอนุบาล โดยอาจารย์สุชัย และ อาจารย์สุปราณี กชกรกมุท เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนมีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่น ที่จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มี คุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ละสติปัญญา

 
ปรัชญาของโรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นไทย ใฝ่หาความรู้ ควบคู่จริยธรรม นำพาสู่ความสุข
ความหมาย
ส่งเสริมความเป็นไทย
หมายถึง ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย
ใฝ่หาความรู้
หมายถึง ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จากกิจกรรมการ เรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
ควบคู่จริยธรรม
หมายถึง ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
   
นำพาสู่ความสุข
หมายถึง นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เด็กดี มีความสุข
ความหมาย
เด็กดี รู้จักเคารพผู้ใหญ่, รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อ, มีความกตัญญู, พูดจาไพเราะ, รู้จักประหยัด
มีความสุข มาโรงเรียนด้วยความเต็มใจ, ยิ้มแย้มแจ่มใส, กล้าแสดงออก, สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, สุขภาพดี
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนน่ามอง

ความหมาย
การตกแต่งภายนอกมีจุดเด่น เช่น สีสะดุดตา ทันสมัย, ป้ายชื่อและสัญลักษณ์โรงเรียน ชัดเจน มีความสอดคล้องกับชื่อโรงเรียน, บรรยากาศและสภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม, มีพื้นที่ให้การต้อนรับดูแลผู้มาเยือน สวยงาม ทันสมัย, มีพื้นที่ในการจัด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ความหมาย
รูปบ้านและพระอาทิตย์ หมายถึง โรงเรียนอบอุ่นเหมือนบ้าน

สีประจำโรงเรียน
  สีน้ำตาล หมายถึง มิตรภาพ
    สถานที่ สภาพแวดล้อม

 

 

   วิสัยทัศน์ ( VISION )
   โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีอาคารสถานที่ ทันสมัย สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ และมี บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการตามหลักสูตร ปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม จริยธรรม และความเป็นไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

   เป้าหมายของโรงเรียน

 

 

 

1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานหลักสูตร สถานศึกษา
2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนตามแบบวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมและความเป็นไทยอย่างเหมาะสมตามวัย
3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการสื่อสาร
4 โรงเรียนมีหลักสูตรส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5 ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
6 ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี
8 โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ
9 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ทันสมัย สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ เรียนรู้
10 ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
11 โรงเรียนคงคุณภาพที่ยั่งยืนมีระบบประกันคุณภาพภายในและรับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

 

อาคารสถานที่
อาคารที่ 1 อาคารเรียน ห้องเรียนกิจกรรมพิเศษ, ห้องพักครูต่างประเทศ, ห้องเก็บอุปกรณ์, ลานกิจกรรมในร่ม, เวทีการแสดง, ห้องผลิตเอกสาร, ห้องน้ำ, ห้องน้ำครู
อาคารที่ 2 อาคารบ้านใหญ่ ประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้ ห้องธุรการ, ห้องผู้บริหาร, ห้องกิจกรรมพิเศษ, ห้องพระ, ห้องเก็บของ, ห้องน้ำ, ห้องน้ำครู
อาคารที่ 3 อาคารสุชัย-สุปราณี กชกรกมุท ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ เครื่องเล่นสนาม, พื้น EDPM, Information Board, ลู่จักรยาน, บอร์ดKids Art, ตู้ปลา, บ่อทรายหรรษา, ห้อง Creative Art, ห้อง Theater, ห้อง Library, ห้อง Play Room, ห้อง Didactic
อาคารที่ 4 อาคารสระว่ายน้ำ ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ เครื่องเล่นสนาม, สระว่ายน้ำ, ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย, ห้องอาบน้ำ, ห้องน้ำเด็ก, ห้องเก็บของ, ห้องเรียน, ห้องกิจกรรมพิเศษ, ห้องน้ำครู