วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เด็กมีศักยภาพตามวัย มีทักษะชีวิต ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีคุณธรรม และความเป็นไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข พัฒนาครู และบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนการสอน และมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 


 

เป้าหมาย

1. เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรกำหนด

2. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

3. เด็กมีคุณธรรม ความเป็นไทย มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข

4. เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ กล้าพูดกล้าแสดงออกและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

5. ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ

6. ครูผู้สอนพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี

7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  เอื้อต่อการเรียนการสอน

8. โรงเรียนมีระบบการจัดการ แบบมีส่วนร่วมโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล

9. โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเด่นชัด

10.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

 

ภารกิจของโรงเรียน


    1. ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาความสามารถตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุลและต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด

2. ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ความเป็นไทย มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข

    4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาได้มีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย

    5. ส่งเสริมครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

  6. พัฒนากระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพ

 

โครงสร้างโรงเรียน


     มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีในการจัดการศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน การดูแลเด็ก  การให้บริการทั้งเด็กและผู้ปกครอง ฉะนั้นโครงสร้างการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงประกอบไปด้วย ภารกิจทั้ง 2 ฝ่ายใหญ่ๆ  ได้แก่

 

 

1. ฝ่ายอำนวยการแบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่

    1.1 งานบริหารจัดการดูแล ติดตามงานทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    1.2 งานบุคลากรพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม ขวัญและกำลังใจ

    1.3 งานธุรการจัดทำทะเบียนเอกสารและการเงินอย่างเป็นระบบ

    1.4 งานอาคารสถานที่ดูแลอาคารสถานที่ ห้องประกอบให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

    1.5 งานความสัมพันธ์ชุมชนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน

 

2. ฝ่ายวิชาการแบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่

    2.1 งานวิชาการดูแลงานด้านหลักสูตร กิจกรรม สื่อ บรรยากาศ และการนิเทศ

    2.1 งานกิจการนักเรียนดูแลสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและ  จิตใจรวมทั้งกิจกรรมต่างๆนอกเหนือการเรียนการสอนในห้อง