นางสาวอารียา กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีอาคารสถานที่ ทันสมัย สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ และมี บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการตามหลักสูตร ปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม จริยธรรม และความเป็นไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายโรงเรียน


1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถปฏิบัติตนตามแบบวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมและความเป็นไทยอย่างเหมาะสมตามวัย

3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการสื่อสาร

4.โรงเรียนมีหลักสูตรส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

6. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ได้รับการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี

8. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ทันสมัย สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

10.ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

11.โรงเรียนคงคุณภาพที่ยั่งยืนมีระบบประกันคุณภาพภายในและรับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
 

ภารกิจของโรงเรียน


1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ

2. จัดทำหลักสูตรส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแบบวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเป็นไทย

4. พัฒนาบุคลากรมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพและทันสมัย ทันเหตุการณ์เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและนักเรียน

6. จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

7. ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ให้ทันสมัย น่ามอง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

8. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน

 

โครงสร้างโรงเรียน


     มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีในการจัดการศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน การดูแลเด็ก  การให้บริการทั้งเด็กและผู้ปกครอง ฉะนั้นโครงสร้างการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงประกอบไปด้วย ภารกิจทั้ง 2 ฝ่ายใหญ่ๆ  ได้แก่

 

1. ฝ่ายอำนวยการแบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่

    1.1 งานบริหารจัดการดูแล ติดตามงานทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    1.2 งานบุคลากรพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม ขวัญและกำลังใจ

    1.3 งานธุรการจัดทำทะเบียนเอกสารและการเงินอย่างเป็นระบบ

    1.4 งานอาคารสถานที่ดูแลอาคารสถานที่ ห้องประกอบให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

    1.5 งานความสัมพันธ์ชุมชนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน

 

2. ฝ่ายวิชาการแบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่

    2.1 งานวิชาการดูแลงานด้านหลักสูตร กิจกรรม สื่อ บรรยากาศ และการนิเทศ

    2.1 งานกิจการนักเรียนดูแลสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและ  จิตใจรวมทั้งกิจกรรมต่างๆนอกเหนือการเรียนการสอนในห้อง