นางสาวอารียา กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

คณะผู้บริหาร

นายสุชัย กชกรกมุท
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
นางสุปราณี กชกรกมุท
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
นางธนพร เอี่ยมสมุทร
ที่ปรึกษา 
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ด้านอนุบาลมากกว่า 30 ปี
     
 
ดร.แสงโสม กชกรกมุท
ผู้จัดการ
ปริญญาเอกปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวอารียา กชกรกมุท
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ 
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ด้านอนุบาลมากกว่า 20 ปี