คณะผู้บริหาร

นายสุชัย กชกรกมุท
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
นางสุปราณี กชกรกมุท
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
นางสาวธันยกานต์ กชกรกมุท
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ 
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ด้านอนุบาลมากกว่า 30 ปี
     

ดร.แสงโสม กชกรกมุท
ผู้จัดการ
ปริญญาเอกปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านอนุบาลมากกว่า 10 ปี

ผศ.ดร.พราาวพิชชา เถลิงพล
ผู้จัดการ
ปริญญาเอก การจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์ด้านอนุบาลมากกว่า 10 ปี
น.ส.บุณฑริกา สุขสบาย
ที่ปรึกษา
ปริญญาโท เอกปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ด้านอนุบาลมากกว่า 10 ปี