นางสาวธันยกานต์ กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

คณะครูและบุคลากร

ครูสมบูรณ์ คล้ายพึ่งสินธุ์
(ครูปุก)
ครูผู้สอน
ครูนันทิภาคย์ ดรกันยา
(ครูพงษ์)
ครูผู้สอน
ครูปิยมนัส จันทร์นะ
(ครูอี๊ด)
ครูผู้สอน
ครูสุดา ยาชูชีพ
(ครูอี๊ด)
ครูผู้สอน