หลักสูตรของโรงเรียน

หลักสูตรของโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ กำหนดหลักสูตรเป็น 3 ส่วน เพื่อความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของสังคมในยุคปัจจุบัน และวางรากฐานสำหรับเด็กในอนาคต ดังนี้

1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เน้นความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยกำหนดจุดหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

1)  นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

2)  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้อย่าง   

คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

3)  นักเรียนมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

4)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม

5)  นักเรียนรู้จักชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี

การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย

6)  นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

7)    นักเรียนรู้จักรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

8)  นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติ

ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

9)    นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

10)   นักเรียนมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

11)   นักเรียนมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

12)   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

# เด็กได้เรียนรู้โดยผ่าน สาระที่ควรรู้ และ ประสบการณ์สำคัญ 4 เรื่องได้แก่

1)  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

2)  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก

3)  ธรรมชาติรอบตัว

4)  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

 

# เด็กจะเรียนรู้โดยผ่าน กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น คือ

1)  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก

ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งเสริมการสังเกต การคิด การแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

2)   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา

ด้านร่างกายให้มีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ประกอบกับเพลง ดนตรี จังหวะต่างๆ สู่การพัฒนาสมองและการมีบุคลิกภาพที่ดี

3)  กิจกรรมสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ด้านการวาด การปั้น การพิมพ์         การประดิษฐ์ ฯลฯ

4)  กิจกรรมเสรี  คือ กิจกรรมการเล่นตามมุมที่จัดไว้ในห้องเรียน

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ตามความสนใจ เช่น มุมบล็อก มุมบ้าน มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมปั้น มุมเกมการศึกษา มุมหนังสือ เป็นต้น

5)  กิจกรรมกลางแจ้ง  คือ กิจกรรมที่เด็กออกมาเล่นนอกห้องเรียน

เช่น พลศึกษา การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นเกม การละเล่นต่างๆ ฯลฯ

6)  เกมการศึกษา  คือ กิจกรรมเกมที่มีกติกาเฉพาะ ซึ่งเด็กสามารถ

เล่นเป็นรายคน หรือเล่นเป็นกลุ่มได้ เป็นเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ การสังเกตเปรียบเทียบ เช่น ภาพตัดต่อโดมิโน จับคู่ภาพเหมือน    จัดกลุ่ม จำแนกประเภท เป็นต้น
 


2.หลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในระดับ

ประถม ที่เน้นการอ่าน-เขียน ได้แก่ ทักษะภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะคณิตศาสตร์ และทักษะทางเชาว์ปัญญา


3.หลักสูตรเสริม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะที่จำเป็น

สำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต ได้แก่ พละบก ว่ายน้ำ Electone, Computer,, ภาษาจีน, ศิลปะเด็กสร้างสรรค์, จินตคณิต, Little Lab Junior

นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีห้องกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ห้อง Library, ห้อง Didactic Game, ห้อง theater,    Play room, ห้อง Creative Art เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อีกทั้งโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริงตามวันสำคัญในปฏิทินการศึกษา เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมวันแม่-วันพ่อ  วันเด็ก วันปีใหม่ เป็นต้น

 

       สรุปหลักสูตรทั้ง 3 ส่วนนี้ จัดอย่างเหมาะสมซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและสอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยเฉพาะเมื่อเด็กจบการศึกษาจากโรงเรียนจะสามารถเรียนต่อในระดับประถมได้อย่างมั่นใจและมีความสุข