นางสาวอารียา กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

โปรแกรมการเรียนการสอน

          จากหลักสูตรของโรงเรียนได้นำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำเยาวชนก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้

English for  Fun

Mini English Program

Bilingual Program

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ สัปดาห์ละ  1  คาบ

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ ทุกวัน วันละ  1  คาบ

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติทุกวัน โดยมีสัดส่วนเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอย่างละครึ่ง

ครูประจำชั้น เป็นครูไทย ครูต่างชาติเข้าสอนตามเวลา

ครูประจำชั้น เป็นครูไทย ครูต่างชาติเข้าสอนตามเวลา

ครูประจำชั้นเป็นครูต่างชาติ 1 คน ครูประจำชั้นไทย 1 คน 

+หลักสูตรตามแนว กระทรวงศึกษาฯ
+แนวการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
+ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
+กิจกรรมพิเศษที่ผู้ปกครอง เลือกและโรงเรียนจัดให้

+หลักสูตรตามแนวกระทรวงศึกษาฯ
+แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน
+สาระการเรียนรู้ 4 สาระ ได้แก่ Our Body, Social Around Us, Nature around us, Things around us
+ Conversation/Phonics/ Vocabulary/Sentence
+กิจกรรมพิเศษที่ผู้ปกครองเลือก
และโรงเรียนจัดให้

+ หลักสูตรตามแนว กระทรวงศึกษาฯ
+แนวการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
+ ภาษาอังกฤษในวิชา Numeracy,  Discovery, English, Creative Art, Physical Education
+ Conversation/Phonics/ Vocabulary/Sentence
+การทำกิจวัตรประจำวันเป็น
ภาษาอังกฤษ
+กิจกรรมพิเศษที่ผู้ปกครอง เลือกและโรงเรียนจัดให้

ลูกเรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อป.1 ที่
+โรงเรียนเอกชน หลักสูตรปกติ
+โรงเรียนสาธิต
+โรงเรียนคาทอลิกหลักสูตรปกติ
+โรงเรียนรัฐบาลที่เปิดรับ

ลูกเรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อ ป.1 ที่
+โรงเรียนเอกชนหลักสูตรปกติ
+โรงเรียนสาธิต
+โรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรปกติ
+โรงเรียนรัฐบาลที่เปิดรับ
+โรงเรียน 2 ภาษา

ลูกเรียนจบแล้ว สามารถเรียนต่อป.1 ที่
+โรงเรียนเอกชน หลักสูตรปกติ
+โรงเรียนสาธิต
+โรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรปกติ
+โรงเรียนรัฐบาล ที่เปิดรับ
+โรงเรียน 2 ภาษา
+โรงเรียนนานาชาติ