ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.

 โรงเรียนขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ดังนี้

         1. คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่งโมง

         2. วงเงินค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง

          (กรณีที่ต้องรักษาต่อเนื่อง รวมทุกใบเสร็จฯได้ไม่เกิน 5,000 บาท)

         3. หลักฐานที่ใช้ในการเบิก คือ ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์  ตัวจริง

         4. โรงพยาบาลที่ท่านผู้ปกครองสามารถไปใช้บริการโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายและได้รับบริการที่ดี ขอแนะนำให้ใช้ได้โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะค่ะ

         5. ผู้ปกครองจะได้รับส่วนลด 10 % จาก  รพ.บางปะกอก 1, รพ.บางปะกอก 3, รพ.ราษฎร์บูรณะ

ขอบคุณค่ะ

บริการสำหรับนักเรียนอื่นๆ

อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น

วันที่ 12 กันยายน 2554

ห้องเรียนปรับอากาศ

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

รถ รับ-ส่งของโรงเรียน

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2554