ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น

บริการสำหรับนักเรียนอื่นๆ

อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น

วันที่ 12 กันยายน 2554

ห้องเรียนปรับอากาศ

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

รถ รับ-ส่งของโรงเรียน

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2554