สมัครเรียน

ข้อมูลนักเรียน
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน *
ชื่อเล่น
เพศ *
วันเกิด*
เกิดโรงพยาบาล
จังหวัด
ศาสนา
ข้อมูลที่อยู่นักเรียน
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ *
หมู่ที่ *
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ที่บ้าน *
ข้อมูลพี่น้อง
นักเรียนมีพี่/คน
คนที่ 1 อายุ/ปี
คนที่ 2 อายุ/ปี
คนที่ 3 อายุ/ปี
นักเรียนมีน้อง/คน
น้องคนที่ 1 อายุ/ปี
น้องคนที่ 2 อายุ/ปี
น้องคนที่ 3 อายุ/ปี
ข้อมูลสถานภาพบิดา-มารดา
อื่นๆ โปรดระบุ
ข้อมูลบิดา
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ลักษณะอาชีพ
ตำแหน่งหน้าที่
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ
Line
E-mail
Facebook
ข้อมูลมารดา
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ลักษณะอาชีพ
ตำแหน่งหน้าที่
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ
Line
E-mail
Facebook
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ลักษณะอาชีพ
ตำแหน่งหน้าที่
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ
Line
E-mail
Facebook
ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล
เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลอุปนิสัย
อุปนิสัยพิเศษ
โรคประจำตัว
แพ้อาหาร
แพ้ยา
รู้จักโรงเรียนจาก
อื่นๆ โปรดระบุ
ข้อมูลอื่นๆ
ปัญหาสุขภาพ
ความคาดหวังเกี่ยวกับโรงเรียน
ลงนามผู้ปกครอง *
หลักฐานที่ให้ไว้
คุณสมบัติเอกสาร
-ไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, *.doc, *.docx , *.ppt , *.pdf, *.xls , *.xlsx , *.zip, *.rar
-ขนาดไม่เกิน 10 Mb
หมายเหตุ
- ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนกรณีต้องการนำไปยื่นด้วยตัวเองที่โรงเรียน
- ค่าอุปกรณ์แรกเข้าและค่าธรรมเนียมการเรียนเมื่อชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนสิทธิ์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ