ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ รร.อนุบาลแสงอารีย์
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
ไอดี:@sangaree
ด้วย ความ เข้าใจ จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงถูกออกแบบและสรรค์สร้างอย่างมีความหมายต่อชีวิตเด็ก ส่งเสริมความฉลาดรอบด้าน ใฝ่รู้ เป็นคนเก่งที่ดีมีจริยธรรม รู้รับปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นไทย เราจึงการเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายรองรับความสนใจและความแตกต่างระหว่า... อ่านต่อ         สวัสดีค่ะ ทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีความมุ่งหวัง ที่จะจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้นักเรียนมี พัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
      โรงเรียนแสงอารีย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-427-6925, 02-427-9875, 02-872-8438 #0 แฟกซ์ 02-872-7830
   
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560) (12/10/2560)
 
   
เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)
 
   
ขอแสดงความยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน (20/6/2557)
 
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ปี รางวัล/ผลงาน/เกียรติยศชื่อเสียง
ปี 2537 รางวัลเกียรติยศ “โรงเรียนอนุบาลดีเด่น” ฯพณฯ นายบุญชู โรจนเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ปี 2538 โล่เกียรติยศในการจัดนิทรรศการ “ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชา” สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก
ปี 2539 รางวัลชมเชยจากการประกวด “การประดิษฐ์สื่อการสอน” สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
รางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน “โครงการแบรนด์ เด็กดีเด่น รุ่นที่ 2”บริษัทดิสแฮล์มจำกัด
เกียรติบัตรคัดเลือกเป็นสถานศึกษาน่ามองในโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ดร.พิจิตร รัตตกุล อดีตผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร
ปี 2540 เกียรติบัตรเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดโครงการ “โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด”
ปี 2541 รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมในการแข่งขันกีฬา “จตุรมิตรเกม” โรงเรียนอนุบาล วรรณสว่างจิต อนุบาลพรพิมพ์ อนุบาลบริบูรณ์ แสงอารีย์
ปี 2544 เกียรติบัตรร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเอกชนสายสามัญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 5 อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย
ปี 2545 ประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการสอน ชิงโล่พระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประกวดโครงการส่งเสริม ลูกรักให้เป็นนักอ่านคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
รางวัลชมเชย การประดิษฐ์สื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้ โดยใช้กล่องแบรนด์บริษัทดิสแฮล์มจำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ คุณสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2546 ร่วมแข่งขันโครงการวันแบรนด์ นักประดิษฐ์ และจิตรกรน้อย ครั้งที่ 7 บริษัทดิสแฮล์มจำกัด
ปี 2547 ได้รางวัลหนูน้อยนพมาศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง เทคโนพระจอมเกล้าบางมด
ปี 2548 รับรองคุณภาพการศึกษา ในระดับดีทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร มหาชน)
ปี 2549 เกียรติบัตร ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 24 คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปี 2550 ได้รับเชิญจากบริษัทแปลนฟอร์คิดส์ไปนำเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาในงาน Kid Learning Expo2007 ที่ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์บริษัทแปลนฟอร์คิดส์จำกัด
จัดทำwebsite ของโรงเรียนในชื่อ www.sangaree.ac.th เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร รับข้อคิดเห็นจากผู้ปกครอง พร้อมเว็บเมล์ให้บุคลากรทุกคนเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
ปี 2551 เกียรติบัตรรับรองคุณภาพ”น้ำประปาดื่มได้” จากการประปานครหลวง
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ระดับดี กรุงเทพมหานคร
ด.ญ.ณิชมนทน์ ตันติวัฒนเสถียร”น้องไอซ์” ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเล่านิทาน ด.ช.ศุภจิตร์ ภักดีวงษ์ “น้องดี” ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ด.ช.กฤษดา เจิ้ง “น้องฮิม” ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ด.ญ.คฑาทิพย์ โอศิริกาญจน์ “น้องน้ำอูน” ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันเกมการศึกษา  ด.ญ.เกวลี พูลภิบาล “น้องเกว” ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันเกมการศึกษา  ด.ญ.ภัทรโภคาธร วณิชกานต์ “น้องโมบาย” ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนปีการศึกษา 2551 ระดับปฐมวัย ของสพฐ. พท.3 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษารอบที่สอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
ปี 2552 ด.ช.ธนภัทร   สุทธิสม   น้องไอซ์ ด.ช.คณวัชร์   บุญแก้ว   น้องภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทวิ่งสามขา ระดับอนุบาล 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกองเชียร์ จากการแข่งขันกีฬาอนุบาล ณ เซ็นทรัลพระราม 2
ปี2553 ด.ญ.ศศิปรียา ศีละวงษ์เสรี (น้องหยงๆ) อ.3/1 ครูปิยมนัส จันทร์นะ (ครูอี๊ด)   - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการประกวดภาพระบายสี   ในโครงการ D-Nee Kids School Tour  ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท   - และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันยิมนาสติกเพื่อความเป็นเลิศ
ด.ช.วริทธิ์ เกียรติจินดารัตน์ (น้องนะโม) อ.1/2 ห้องครูมณีทิพย์ จันทร์ประสิทธิ์ (ครูทิพย์)   - ได้รับรางวัลหนูน้อยสุขภาพดีจากการประกวด Mini Model ปาป้าคิดส์2010 (เข้ารอบ 15 คนจากผู้ประกวด 100 คน) ได้รับเช็คของขวัญมูลค่า 3800 บาท
น้องฟีฟ่า (ด.ช.วรินทร ศิริจุติกุล) อ.3/1 และน้องโอ๊ก (เด็กชายธีรสิทธิ์ อินทรโยธิน)อ.3/1 ได้รับรางวัลการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีที่รพ.บางปะกอก9
เป็นโรงเรียนแกนนำร่วมกับสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยในการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  (Blain based learning)  
ปี2554 เข้าร่วมโครงการ Road Show โรงเรียนสีเขียวกับ มจธ. (ม.เทคโนพระจอมเกล้า ธนบุรี)
น้องอ๊อฟ AF6 ศิษย์เก่าคนดัง  มาเยี่ยมโรงเรียนพร้อมนักข่าว มาสัมภาษณ์ผู้บริหาร เรื่องน้องอ๊อฟตอนเป็นเด็ก
น้องอ๊อฟ AF6 ศิษย์เก่าคนดัง  ขึ้นร้องเพลงในงาน"สู่โลกกว้าง ครั้งที่ 16" ของโรงเรียน
นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลแสดงความสามารถจากการประกวด ปาป้าคิดส์ มินิโมเดล 2011
ผู้เข้าประกวด ชื่อเล่น ห้อง ความสามารถ
เด็กหญิงเกยูร  เอี่ยมรัตนวงศ์ น้องหวาวา เตรียม 1 ร้องเพลง
เด็กชายณัฐวัฒน์ อนุรักษ์กิจจา น้ององศา อนุบาล 1/1 ลีลาประกอบเพลง
เด็กชายเตชภณ  เลาห์ขจร น้องภณ อนุบาล2/1 ลีลาประกอบเพลง
เด็กหญิงจิราภรณ์ ขำนิพัทธ์ น้องไอซ์ อนุบาล3/1 ลีลาประกอบเพลง
ปี2555 มีการลงทุนพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน หลักสูตร เครื่องแบบนักเรียน ที่ทันสมัย โดยใช้งบประมาณ กว่า 10 ล้านบาท
เด็กชายพัสกร  รชตะวิวรรธน์ (น้องกร) อนุบาล 3/2  ที่สอบแข่งขันเข้าโรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2555 ได้ โดยได้คะแนนสอบอันดับสูงสุด จากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 3,000 คน
บริษัท Plan For Kids มอบโล่ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ให้แก่โรงเรียนในฐานะที่ได้เข้าร่วมโครงการนิทานเพื่อนรัก เป็นเวลา 10 ปี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “เด็กอนุบาลไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”ร่วมกับสมาคมอนุบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้มีทักษะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนำผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ อิมแพคเมืองทองธานี
รายการ “Talk about Kids” มาถ่ายทำรายการเพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในโรงเรียน ซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. ทาง Rakluke Family Channel สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อครอบครัว ในระบบ C Band ทาง PSI ช่อง 100
น้องเป็ก (เปรมณัฐ สุวรรณานนท์) นักร้อง พิธีกร นักแสดง พร้อมด้วย น้องอ๊อฟ (ชาญณรงค์ หอมชิต) AF6 ศิษย์เก่าคนดังมาเยี่ยมคุณครูและน้องๆที่โรงเรียน พร้อมถ่ายรูปกับผู้ปกครองและเด็กๆ
รายการ “Talk about Kids” มาถ่ายทำรายการการเรียนรู้ของเด็กๆสู่ชุมชน ซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. ทาง Rakluke Family Channel สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อครอบครัว ในระบบ C Band ทาง PSI ช่อง 100

 

กิจกรรมเสริมพิเศษ บริการสำหรับนักเรียน
  รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
  ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง
  ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.
  ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น
  อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
  แนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถม
  ตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  นิมฺมโล สาระธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
   
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875 แฟ็กซ์ 0-2872-7830
เว็บไซต์: www.sangaree.ac.th
อีเมล์: sangaree@sangaree.ac.th
ไลน์ไอดี: @sangaree