ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ รร.อนุบาลแสงอารีย์
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
ไอดี:@sangaree
ด้วย ความ เข้าใจ จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงถูกออกแบบและสรรค์สร้างอย่างมีความหมายต่อชีวิตเด็ก ส่งเสริมความฉลาดรอบด้าน ใฝ่รู้ เป็นคนเก่งที่ดีมีจริยธรรม รู้รับปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นไทย เราจึงการเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายรองรับความสนใจและความแตกต่างระหว่า... อ่านต่อ         สวัสดีค่ะ ทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีความมุ่งหวัง ที่จะจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้นักเรียนมี พัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
      โรงเรียนแสงอารีย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-427-6925, 02-427-9875, 02-872-8438 #0 แฟกซ์ 02-872-7830
   
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560) (12/10/2560)
 
   
เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)
 
   
ขอแสดงความยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน (20/6/2557)
 
ข้อมูลนักเรียน
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน: *
ชื่อเล่น:
เพศ: ชาย หญิง
วัน/เดือน/ปี เกิด:
เกิดโรงพยาบาล:
จังหวัด:
ศาสนา:
   
ข้อมูลที่อยู่นักเรียน
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่: *
หมู่ที่: *
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์ที่บ้าน: *
   
ข้อมูลพี่น้อง
นักเรียนมีพี่: คน
คนที่ 1 อายุ: ปี
คนที่ 2 อายุ ปี
คนที่ 3 อายุ ปี
   
นักเรียนมีน้อง: คน
น้องคนที่ 1 อายุ: ปี
น้องคนที่ 2 อายุ ปี
น้องคนที่ 3 อายุ ปี
ข้อมูลสถานภาพบิดา-มารดา
สมรส จดทะเบียน  
สมรส ไม่จดทะเบียน  
หย่าร้าง  
อื่นๆ โปรดระบุ
   
ข้อมูลผู้ปกครอง
   บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล:
วุฒิการศึกษา:
ลักษณะอาชีพ:
ตำแหน่งหน้าที่:
สถานที่ทำงาน:
โทรศัพท์ที่ทำงาน:
มือถือ:
Line:
E-mail:
Facebook:
       
ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ:
เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น:
เบอร์โทรศัพท์:
   
ข้อมูลอุปนิสัย
อุปนิสัยพิเศษ:
โรคประจำตัว:
แพ้อาหาร:
แพ้ยา:
   
รู้จักโรงเรียนจาก
เอกสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
มีผู้แนะนำ  
ขับรถผ่าน  
อินเตอร์เน็ต  
อื่นๆ โปรดระบุ  
   
ข้อมูลอื่นๆ
ปัญหาสุขภาพ:
ความคาดหวังเกี่ยวกับโรงเรียน:
ลงนามผู้ปกครอง: *
   
หลักฐานที่ให้ไว้
รูปนักเรียน
สำเนาสูติบัตร
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปครอบครัว
รูปติดบัตรรับนักเรียน
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
แผนที่บ้าน
บัตรประชาชนบิดา
บัตรประชาชนมารดา
* กรุณาสแกนเอกสารดังกล่าวด้านบนและแนบประกอบ
* ประเภทไฟล์เอกสาร: ไฟล์ *.jpg, .gif, .png, *.doc, *.xls, *.ppt, .pdf, .rar, .zip ขนาดไม่เกิน 10 Mb
   
 
ค่าอุปกรณ์แรกเข้าและค่าธรรมเนียมการเรียนเมื่อชำระแล้ว
ไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนสิทธิ์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
กิจกรรมเสริมพิเศษ บริการสำหรับนักเรียน
  รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
  ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง
  ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.
  ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น
  อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
  แนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถม
  ตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  นิมฺมโล สาระธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
   
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875 แฟ็กซ์ 0-2872-7830
เว็บไซต์: www.sangaree.ac.th
อีเมล์: sangaree@sangaree.ac.th
ไลน์ไอดี: @sangaree