ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ รร.อนุบาลแสงอารีย์
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
ไอดี:@sangaree
ด้วย ความ เข้าใจ จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงถูกออกแบบและสรรค์สร้างอย่างมีความหมายต่อชีวิตเด็ก ส่งเสริมความฉลาดรอบด้าน ใฝ่รู้ เป็นคนเก่งที่ดีมีจริยธรรม รู้รับปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นไทย เราจึงการเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายรองรับความสนใจและความแตกต่างระหว่า... อ่านต่อ         สวัสดีค่ะ ทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีความมุ่งหวัง ที่จะจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้นักเรียนมี พัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
      โรงเรียนแสงอารีย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-427-6925, 02-427-9875, 02-872-8438 #0 แฟกซ์ 02-872-7830
   
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560) (12/10/2560)
 
   
เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)
 
   
ขอแสดงความยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน (20/6/2557)
 

          จากหลักสูตรของโรงเรียนได้นำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำเยาวชนก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้

English for  Fun

Mini English Program

Bilingual Program

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ สัปดาห์ละ  1  คาบ

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ ทุกวัน วันละ  1  คาบ

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติทุกวัน โดยมีสัดส่วนเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอย่างละครึ่ง

ครูประจำชั้น เป็นครูไทย ครูต่างชาติเข้าสอนตามเวลา

ครูประจำชั้น เป็นครูไทย ครูต่างชาติเข้าสอนตามเวลา

ครูประจำชั้นเป็นครูต่างชาติ 1 คน ครูประจำชั้นไทย 1 คน 

+หลักสูตรตามแนว กระทรวงศึกษาฯ
+แนวการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
+ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
+กิจกรรมพิเศษที่ผู้ปกครอง เลือกและโรงเรียนจัดให้

+หลักสูตรตามแนวกระทรวงศึกษาฯ
+แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน
+สาระการเรียนรู้ 4 สาระ ได้แก่ Our Body, Social Around Us, Nature around us, Things around us
+ Conversation/Phonics/ Vocabulary/Sentence
+กิจกรรมพิเศษที่ผู้ปกครองเลือก
และโรงเรียนจัดให้

+ หลักสูตรตามแนว กระทรวงศึกษาฯ
+แนวการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
+ ภาษาอังกฤษในวิชา Numeracy,  Discovery, English, Creative Art, Physical Education
+ Conversation/Phonics/ Vocabulary/Sentence
+การทำกิจวัตรประจำวันเป็น
ภาษาอังกฤษ
+กิจกรรมพิเศษที่ผู้ปกครอง เลือกและโรงเรียนจัดให้

ลูกเรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อป.1 ที่
+โรงเรียนเอกชน หลักสูตรปกติ
+โรงเรียนสาธิต
+โรงเรียนคาทอลิกหลักสูตรปกติ
+โรงเรียนรัฐบาลที่เปิดรับ

ลูกเรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อ ป.1 ที่
+โรงเรียนเอกชนหลักสูตรปกติ
+โรงเรียนสาธิต
+โรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรปกติ
+โรงเรียนรัฐบาลที่เปิดรับ
+โรงเรียน 2 ภาษา

ลูกเรียนจบแล้ว สามารถเรียนต่อป.1 ที่
+โรงเรียนเอกชน หลักสูตรปกติ
+โรงเรียนสาธิต
+โรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรปกติ
+โรงเรียนรัฐบาล ที่เปิดรับ
+โรงเรียน 2 ภาษา
+โรงเรียนนานาชาติ

     
กิจกรรมเสริมพิเศษ บริการสำหรับนักเรียน
  รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
  ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง
  ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.
  ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น
  อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
  แนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถม
  ตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  นิมฺมโล สาระธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
   
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875 แฟ็กซ์ 0-2872-7830
เว็บไซต์: www.sangaree.ac.th
อีเมล์: sangaree@sangaree.ac.th
ไลน์ไอดี: @sangaree