ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ รร.อนุบาลแสงอารีย์
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
ไอดี:@sangaree
ด้วย ความ เข้าใจ จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงถูกออกแบบและสรรค์สร้างอย่างมีความหมายต่อชีวิตเด็ก ส่งเสริมความฉลาดรอบด้าน ใฝ่รู้ เป็นคนเก่งที่ดีมีจริยธรรม รู้รับปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นไทย เราจึงการเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายรองรับความสนใจและความแตกต่างระหว่า... อ่านต่อ         สวัสดีค่ะ ทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีความมุ่งหวัง ที่จะจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้นักเรียนมี พัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
      โรงเรียนแสงอารีย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-427-6925, 02-427-9875, 02-872-8438 #0 แฟกซ์ 02-872-7830
   
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560) (12/10/2560)
 
   
เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)
 
   
ขอแสดงความยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน (20/6/2557)
 
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล: *
วัน/เดือน/ปี เกิด:
เพศ: ชาย หญิง *
ส่วนสูง: ซม.
น้ำหนัก: ซม.
เชื้อชาติ:
สัญชาติ:
ศาสนา:
เลขที่บัตรประชาชน:
บัตรหมดอายุ:
ตำแหน่งที่ต้องการ:
เงินเดือน: บาท
ภาพประจำตัว:
(ไฟล์ *.jpg, .gif, .png ขนาดไม่เกิน 300 Kb)
   
ข้อมูลทางทหาร
ได้รับการยกเว้น  
ปลดเป็นทหารกองหนุน  
ยังไม่ได้เกณฑ์  
   
ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่: *
หมู่ที่: *
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์ที่บ้าน:
Line:
มือถือ: *
อีเมล์:
Facebook:
   
ข้อมูลการอยู่อาศัย
อาศัยอยู่กับครอบครัว  
บ้านตัวเอง  
บ้านเช่า  
หอพัก  
   
ข้อมูลสถานภาพ
โสด  
แต่งงาน  
หม้าย  
แยกกัน  
   
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อบิดา:    
อายุ:    
อาชีพ:    
ชื่อมารดา:    
อายุ:    
อาชีพ:    
สามี/ภรรยา:    
สถานที่ทำงาน:    
ตำแหน่ง:    
       
มีพี่น้องทั้งหมด: คน (รวมผู้สมัคร)
       ชาย: คน    
       หญิง: คน    
       เป็นบุตรคนที่:    
  ชื่อ อายุ อาชีพ
       คนที่ 1:
       คนที่ 2:
       คนที่ 3:
       คนที่ 4:
       
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบัน สาขาวิชา ตั้งแต่ ถึง
ม.ปลาย:
ปวช:
ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี:
สูงกว่าปริญญาตรี:
อื่นๆ:
         
ข้อมูลประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงาน ระยะเวลา
เริ่ม - ถึง
ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจ้าง สาเหตุที่ออก
           
ข้อมูลด้านภาษา
  พูด เขียน อ่าน
ภาษา ดี ปานกลาง ไม่ได้ ดี ปานกลาง ไม่ได้ ดี ปานกลาง ไม่ได้
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
ภาษาจีน:
อื่นๆ:
                   
ข้อมูลความสามารถพิเศษ
คอมพิวเตอร์: ไม่ได้ ได้ ระบุ:
ขับรถยนต์: ไม่ได้ ได้ ใบขับขี่เลขที่: ประเภทรถ:
ความสามารถ ในการใช้เครื่องใช้ สำนักงาน
งานอดิเรก:
กีฬาที่ชอบ:
ความรู้พิเศษ:
อื่นๆ ระบุ:
   
ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
กรณีฉุกเฉินติดต่อคุณ:
เกี่ยวข้องเป็น:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
   
ข้อมูลอื่นๆ
ทราบข่าวการรับสมัครจาก:
เคยป่วยหนักและ เป็นโรคร้ายแรงหรือไม่: เคย ไม่เคย
หากเคยเป็น โปรดระบุ:
เคยสมัครงาน
กับโรงเรียนนี้หรือไม่
เคย ไม่เคย
ถ้าเคย สมัครเมื่อ:
ระบุญาติ/เพื่อนที่รู้จักในโรงเรียน
ที่ท่านรู้จักดี
ระบุชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์
ของผู้ที่อ้างอิง 2 คน (ไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม)
ที่คุ้นเคย
แนะนำตัวเองเพิ่มเติม
เพื่อให้โรงเรียนรู้จักท่านดีขึ้น
   
หลักฐานการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
ใบรับรองสุขภาพ
ใบแสดงวุฒิการศึกษา
* กรุณาสแกนเอกสารดังกล่าวด้านบนและแนบประกอบ
* ประเภทไฟล์เอกสาร: ไฟล์ *.jpg, .gif, .png, *.doc, *.xls, *.ppt, .pdf, .rar, .zip ขนาดไม่เกิน 10 Mb
   
 
กิจกรรมเสริมพิเศษ บริการสำหรับนักเรียน
  รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
  ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง
  ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.
  ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น
  อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
  แนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถม
  ตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  นิมฺมโล สาระธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
   
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875 แฟ็กซ์ 0-2872-7830
เว็บไซต์: www.sangaree.ac.th
อีเมล์: sangaree@sangaree.ac.th
ไลน์ไอดี: @sangaree