ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ รร.อนุบาลแสงอารีย์
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
ไอดี:@sangaree
ด้วย ความ เข้าใจ จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงถูกออกแบบและสรรค์สร้างอย่างมีความหมายต่อชีวิตเด็ก ส่งเสริมความฉลาดรอบด้าน ใฝ่รู้ เป็นคนเก่งที่ดีมีจริยธรรม รู้รับปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นไทย เราจึงการเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายรองรับความสนใจและความแตกต่างระหว่า... อ่านต่อ         สวัสดีค่ะ ทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีความมุ่งหวัง ที่จะจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้นักเรียนมี พัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
      โรงเรียนแสงอารีย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-427-6925, 02-427-9875, 02-872-8438 #0 แฟกซ์ 02-872-7830
   
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560) (12/10/2560)
 
   
เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)
 
   
ขอแสดงความยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน (20/6/2557)
 
การติดต่อระหว่างบ้าน-โรงเรียน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

    1) จุลสารสายสัมพันธ์แสงอารีย์ มีคอลัมน์ต่างๆเกี่ยวกับความรู้ กิจกรรมของโรงเรียนและผลงานของเด็กๆ ได้แก่ คอลัมน์ข่าวสารทางโรงเรียน สรรหามาเล่า ลับสมองคุณหนู ของดีข้างวัด เรื่องของหนู หยอกนิดสะกิดหน่อยคุณหนูค้ำ..ขำ ออกเดือนละ 1 ฉบับ ทุกวันที่ 18 ของเดือน ปีการศึกษาละ 8 ฉบับ
    2) สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ออกเทอมละ 1 ครั้ง เป็น บันทึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และพัฒนาการการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงน้ำหนักส่วนสูง เวลาการมาเรียน
    3) ผลงานของนักเรียน (Portfolio) เป็นการสะสมผลงานของนักเรียน ตามหน่วยการสอนและทักษะที่เรียน คุณครูจะรวบรวมและส่งกลับบ้านเดือนละ 1 ครั้ง
    4) สมุดบันทึกลูกรัก เป็นสมุดรายงานพัฒนาการ/พฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่โรงเรียน และอยู่ที่บ้าน เป็นการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะได้รับเดือนละ 1 ครั้ง
    5) สมุดการบ้าน แบบฝึกทักษะ เป็นแบบฝึกหัดที่เด็กได้ทำในแต่ ละวัน ซึ่งจะส่งให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบทุกวัน
    6) ผลงานและสมุดรายผลการสอนกิจกรรมเสริม ว่ายน้ำ พละบก คอมพิวเตอร์ English For Fun อิเลคโทน ภาษาจีน Junior Acting ผู้ปกครองจะได้รับเทอมละ 1 ครั้ง (เฉพาะผู้ที่เรียนกิจกรรมเสริม)
 

กิจกรรมเสริมพิเศษ บริการสำหรับนักเรียน
  รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
  ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง
  ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.
  ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น
  อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
  แนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถม
  ตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  นิมฺมโล สาระธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
   
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875 แฟ็กซ์ 0-2872-7830
เว็บไซต์: www.sangaree.ac.th
อีเมล์: sangaree@sangaree.ac.th
ไลน์ไอดี: @sangaree