ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ รร.อนุบาลแสงอารีย์
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
ไอดี:@sangaree
ด้วย ความ เข้าใจ จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงถูกออกแบบและสรรค์สร้างอย่างมีความหมายต่อชีวิตเด็ก ส่งเสริมความฉลาดรอบด้าน ใฝ่รู้ เป็นคนเก่งที่ดีมีจริยธรรม รู้รับปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นไทย เราจึงการเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายรองรับความสนใจและความแตกต่างระหว่า... อ่านต่อ         สวัสดีค่ะ ทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีความมุ่งหวัง ที่จะจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้นักเรียนมี พัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
      โรงเรียนแสงอารีย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-427-6925, 02-427-9875, 02-872-8438 #0 แฟกซ์ 02-872-7830
   
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560) (12/10/2560)
 
   
เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)
 
   
ขอแสดงความยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน (20/6/2557)
 

หลักสูตรของโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ กำหนดหลักสูตรเป็น 3 ส่วน เพื่อความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของสังคมในยุคปัจจุบัน และวางรากฐานสำหรับเด็กในอนาคต ดังนี้

1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เน้นความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยกำหนดจุดหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

1)  นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

2)  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้อย่าง   

คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

3)  นักเรียนมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

4)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม

5)  นักเรียนรู้จักชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี

การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย

6)  นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

7)    นักเรียนรู้จักรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

8)  นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติ

ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

9)    นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

10)   นักเรียนมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

11)   นักเรียนมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

12)   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

# เด็กได้เรียนรู้โดยผ่าน สาระที่ควรรู้ และ ประสบการณ์สำคัญ 4 เรื่องได้แก่

1)  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

2)  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก

3)  ธรรมชาติรอบตัว

4)  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

 

# เด็กจะเรียนรู้โดยผ่าน กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น คือ

1)  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก

ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งเสริมการสังเกต การคิด การแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

2)   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา

ด้านร่างกายให้มีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ประกอบกับเพลง ดนตรี จังหวะต่างๆ สู่การพัฒนาสมองและการมีบุคลิกภาพที่ดี

3)  กิจกรรมสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ด้านการวาด การปั้น การพิมพ์         การประดิษฐ์ ฯลฯ

4)  กิจกรรมเสรี  คือ กิจกรรมการเล่นตามมุมที่จัดไว้ในห้องเรียน

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ตามความสนใจ เช่น มุมบล็อก มุมบ้าน มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมปั้น มุมเกมการศึกษา มุมหนังสือ เป็นต้น

5)  กิจกรรมกลางแจ้ง  คือ กิจกรรมที่เด็กออกมาเล่นนอกห้องเรียน

เช่น พลศึกษา การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นเกม การละเล่นต่างๆ ฯลฯ

6)  เกมการศึกษา  คือ กิจกรรมเกมที่มีกติกาเฉพาะ ซึ่งเด็กสามารถ

เล่นเป็นรายคน หรือเล่นเป็นกลุ่มได้ เป็นเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ การสังเกตเปรียบเทียบ เช่น ภาพตัดต่อโดมิโน จับคู่ภาพเหมือน    จัดกลุ่ม จำแนกประเภท เป็นต้น
 


2.หลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในระดับ

ประถม ที่เน้นการอ่าน-เขียน ได้แก่ ทักษะภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะคณิตศาสตร์ และทักษะทางเชาว์ปัญญา


3.หลักสูตรเสริม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะที่จำเป็น

สำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต ได้แก่ พละบก ว่ายน้ำ Electone, Computer,, ภาษาจีน, ศิลปะเด็กสร้างสรรค์, จินตคณิต, Little Lab Junior

นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีห้องกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ห้อง Library, ห้อง Didactic Game, ห้อง theater,    Play room, ห้อง Creative Art เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อีกทั้งโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริงตามวันสำคัญในปฏิทินการศึกษา เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมวันแม่-วันพ่อ  วันเด็ก วันปีใหม่ เป็นต้น

 

       สรุปหลักสูตรทั้ง 3 ส่วนนี้ จัดอย่างเหมาะสมซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและสอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยเฉพาะเมื่อเด็กจบการศึกษาจากโรงเรียนจะสามารถเรียนต่อในระดับประถมได้อย่างมั่นใจและมีความสุข

 

 

กิจกรรมเสริมพิเศษ บริการสำหรับนักเรียน
  รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
  ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง
  ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.
  ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น
  อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
  แนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถม
  ตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  นิมฺมโล สาระธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
   
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875 แฟ็กซ์ 0-2872-7830
เว็บไซต์: www.sangaree.ac.th
อีเมล์: sangaree@sangaree.ac.th
ไลน์ไอดี: @sangaree