ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ รร.อนุบาลแสงอารีย์
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
ไอดี:@sangaree
ด้วย ความ เข้าใจ จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงถูกออกแบบและสรรค์สร้างอย่างมีความหมายต่อชีวิตเด็ก ส่งเสริมความฉลาดรอบด้าน ใฝ่รู้ เป็นคนเก่งที่ดีมีจริยธรรม รู้รับปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นไทย เราจึงการเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายรองรับความสนใจและความแตกต่างระหว่า... อ่านต่อ         สวัสดีค่ะ ทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีความมุ่งหวัง ที่จะจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้นักเรียนมี พัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
      โรงเรียนแสงอารีย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-427-6925, 02-427-9875, 02-872-8438 #0 แฟกซ์ 02-872-7830
   
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560) (12/10/2560)
 
   
เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)
 
   
ขอแสดงความยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน (20/6/2557)
 
07.30-08.30 - รับเด็ก สนทนาทักทาย พบปะผู้ปกครอง ตรวจสุขภาพ
- เข้าแถว เพลงล้างมือ เพลงเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ เพลงพ่อของแผ่นดิน
   คำขวัญ-ปรัชญา มาร์ชแสงอารีย์
- ครูเวรอบรมประจำวัน กิจกรรมเคลื่อนไหว-เข้าจังหวะตามความสร้างสรรค์ของเด็ก
- ภาษาวันละคำ กิจกรรมอื่นประจำวัน
- เพลงพระอรหันต์ ดอกไม้บาน แผ่เมตตา นั่งสมาธิ บทสวดภาวนา ปล่อยแถว
   
หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร,พุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
08.50-09.00
09.00-09.40
09.40-10.20
10.20-10.30
10.30-11.10
11.10-11.50
11.50-13.00
13.00-13.10
13.10-13.50
13.50-14.00
14.00-14.40
- (ใส่ผ้าไทย)การละเล่นแบบไทย
- กิจกรรมแสดงออกหน้าแถวตามโครงการ
- ฟังนิทาน
- (เช้า)โยคะเด็ก แอโรบิค (เย็น)กิจกรรมลาคุณครู
- สนทนา (10นาที)
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (40นาที)
- กิจกรรมเสรี (20นาที) - กิจกรรมกลางแจ้ง (20นาที)
- กิจกรรมฝึกจริยธรรม (ส่งแก้วนม) / เข้าห้องน้ำ (10นาที)
- กิจกรรมเสริมทักษะ (40นาที)
- รับประทานอาหารกลางวัน/กิจกรรมดูแลสุขภาพ (40นาที)
- สวดมนต์ /นอนกลางวัน (70นาที)
- เก็บที่นอน / เข้าห้องน้ำ (10นาที)
- กิจกรรมเสริมทักษะ (40นาที)
- รับประทานอาหารว่างบ่าย (10นาที)
- กิจกรรมเสริมทักษะ (40นาที)
- เตรียมตัวกลับบ้าน
   

กิจกรรมพิเศษ     (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

เรียนวันจันทร์

ภาษาจีน

กิจกรรมบังคับในโปรแกรม Mini English Program, Bilingual Program

เรียนวันอังคาร

Little Lab

กิจกรรมเลือกเรียน

computer

กิจกรรมบังคับ (อนุบาล 3)

เรียนวันพุธ

จินตคณิต

กิจกรรมเลือกเรียน

Cooking

กิจกรรมบังคับ (อนุบาล 2)

เรียนวันพฤหัสบดี 

ศิลปะจากสมุดไท

กิจกรรมเลือกเรียน

เรียนตามตารางเวลา

Electone

กิจกรรมบังคับ (อนุบาล 1)

English For Fun, Mini English Program, Bilingual English Program

พลศึกษา-ว่ายน้ำ

ห้องกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง Library,ห้อง Didactic game, theater, Play room, Creative Art
   

เป้าหมายของการกำหนดกิจกรรมประจำวัน

   การกำหนดกิจกรรมประจำวันเป็นการฝึกทักษะของเด็กในแต่ละช่วงของวัน ให้เกิดพฤติกรรมความเคยชินที่ดีอย่างมีคุณค่า และเพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนา ส่งเสริมความสามารถอย่างมีระบบให้เหมาะสมกับวัย ทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญาของเด็ก
เวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม
07.30-08.30
รับเด็กเช้า ก่อนเข้าแถว
๑. เพื่อปลูกฝังความเป็นไทย ในโรงเรียน โดยการทักทาย ด้วยการสวัสดี เป็นการสร้างความคุ้นเคย ความรู้สึกที่อบอุ่นและปลอดภัย
๒. เพื่อฝึกให้มี ความรับผิดชอบในหน้าที่ ภาระของตนเอง
๓. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่- เล็กจากการเล่น เครื่องเล่นสนาม และของเล่นในห้องเรียน
+ ครูกับครูสวัสดีกัน เพื่อเป็นแบบอย่าง ให้กับเด็ก
+ ครูกับผู้ปกครองสวัสดีทักทายกัน
+ ครูกับเด็กสวัสดีทักทายกัน
+ จัดเก็บ ดูแลของใช้ของตนเอง
+ เล่นอิสระและเก็บของเล่นบริเวณสนาม
+ เล่นอิสระและเก็บของในห้องเรียน

08.20-08.50 กิจกรรม
เข้าแถว

๑. เพื่อฝึกระเบียบวินัยและความรู้สึก ให้เกิดความรักความเป็นไทย รู้จักกาลเทศะ
๒. เพื่อฝึกและพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก ฝึกประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว ทิศทาง ตำแหน่ง
๓. เพื่อฝึกสมาธิ การแผ่เมตตา

+ เข้าแถว + ร้องเพลงชาติ / สวดมนต์
+ ท่องคำขวัญ-ปรัชญา      โรงเรียน
+ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
+ นิทานหุ่นมือ(วันจันทร์)
+ กิจกรรมหน้าแถว (อังคารถึงพฤหัส)
+ เต้นแอโรบิค (วันศุกร์)
+ ท่องบทสวดภาวนา / นั่งสมาธ
ิ + แผ่เมตตา

08.50-09.00 กิจกรรมสนทนาทักทาย

๑. เพื่อปลูกฝังพฤติกรรม ความเคยชินที่ดี การกิน อยู่ นอน เล่น การเกิดวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ฝึกมารยาทในการแสดงความเคารพ การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
๒.  เพื่อให้แนวคิด เนื้อหาเรื่องใหม่ สร้างข้อตกลงร่วมกัน
๓. เพื่อทบทวนประเมินความรู้จากประสบการณ์เดิม

+ สนทนาพูดคุยถึงเรื่องราวใน โรงเรียน / บ้าน / ชุมชน
+ ฟังนิทาน
+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
+ อบรมดูแลด้านสุขภาพอนามัย
+ การอยู่ร่วมกันในสังคม   จริยธรรม
+ ระดมสมองหาข้อมูลจากเด็กโดยรวม

09.00-09.40 กิจกรรม
เสริมประสบ
การณ์

๑.เพื่อปลูกฝังแนวคิด เนื้อหา สาระที่ควรรู้ ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2547
๒.เพื่อฝึกทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และทักษะสร้างเสริมลักษณะนิสัย

+ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น สาธิต ทดลอง อภิปราย เกม บทบาทสมมติ ฯลฯ
+ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕

09.40-10.20 กิจกรรมเสรี      กิจกรรมสร้างสรรค์
เกมการศึกษา

๑. เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ ์ระหว่างมือกับตา
๒. เพื่อส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
๓. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสังเกต สำรวจ ทดลอง
๔. เพื่อส่งเสริมด้านการคิดแก้ปัญหา และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครูและสิ่งแวดล้อม

+ มุมหนังสือ
+ มุมบล็อก
+ มุมปั้น
+ มุมเครื่องเล่นสัมผัส
+ มุมเกมการศึกษา
+ มุมบ้าน

(จำกัดจำนวนแต่ละมุมตามตามกติกา
และหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆจนครบ)

09.40-10.20 กิจกรรมกลางแจ้ง

๑. เพื่อฝึกการเล่นให้ถูกต้องตามกติกา
๒. เพื่อรู้จักใช้เครื่องเล่นอย่างถูกวิธี
๓. เพื่อรู้จักรักษาของส่วนรวม
๔.เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม
๕. เพื่อให้รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง
๖. เพื่อรู้จักความระมัดระวังตนเอง

+ เล่นตามกติกา
+ เล่นอิสระ
+ เล่นเครื่องเล่นสนาม
+ เล่นร่วมกับผู้อื่น

 

10.20-10.30 กิจกรรมฝึกจริยธรรม

๑. เพื่อฝึกความอดทน  การรอคอย
๒. เพื่อฝึกสมาธิ
๓. เพื่อฝึกการเคารพตนเอง  และผู้อื่น
๔. เพื่อฝึกการแบ่งปัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

+ กิจกรรมส่งแก้วนม โดยเริ่มจากส่งแก้วนมให้คนแรก ส่งต่อไปยังคนสุดท้าย มีการรับไหว้และไหว้ตอบ  ในระหว่างการรับ-ส่ง เมื่อได้แก้วนมจนครบทุกคน จึงดื่มนมพร้อมกัน

10.30-11.10 กิจกรรมเสริมทักษะ

๑.เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น รู้จักตัวเลข การนับ จำนวน  การบวก-ลบ ฯลฯ
๒. เพื่อฝึกทักษะทางภาษาไทย เช่น รู้จักพยัญชนะ-สระ การเขียน-อ่าน การประสมคำ ฯลฯ
๓. เพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น รู้จักตัวอักษร คำศัพท์ การสนทนาง่ายๆ การใช้คำถาม  การตอบคำถาม ฯลฯ
๔. เพื่อฝึกทักษะทางด้านเชาว์ปัญญา เช่น รู้จักเปรียบเทียบ เรียงลำดับ มิติสัมพันธ์ ฯลฯ

+ กิจกรรมฝึกทักษะโดยใช้ sheet, สมุดในเวลา, สมุดการบ้าน
+ กิจกรรมเกมการศึกษา

11.10-11.50 รับประทานอาหาร
กลางวัน

๑. เพื่อฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร
๒. เพื่อฝึกการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพอเพียง
๓. เพื่อฝึกการรักษาความสะอาด
๔. เพื่อระลึกถึงผู้จัดอาหารให้เรารับประทาน  และระลึกถึงผู้ที่อดอยากไม่มีอาหารรับประทาน
๕. เพื่อรู้จักการเอื้อเฟื้อ การรอคอย

+ กล่าวขอบคุณผู้ที่จัดอาหารให้เรา
+ กล่าวคำคล้องจองระลึกถึงผู้ที่อดอยาก ไม่มีอาหารรับประทาน
+ รับประทานอาหาร
+ เก็บภาชนะในที่ที่จัดให้

11.50-13.00
การนอนกลางวัน

๑. เพื่อผ่อนคลาย
๒. เพื่อพักผ่อน

+ กิจกรรมคลายเครียด
+ เปิดเพลงคลาสสิก
+ กล่อมนอน
+ นอนพักผ่อน

13.00-13.10 ตื่นนอน
เตรียมตัวกลับบ้าน

๑. เพื่อฝึกการดูแลความเรียบร้อยของตนเอง
๒. เพื่อดูแลของใช้ส่วนรวม,ส่วนตัว
๓. เพื่อฝึกการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
๔. เพื่อฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

+ เก็บที่นอน
+ แปรงฟัน
+ แต่งตัว
+ เข้ามุมเสรี

13.10-13.50
เกมการศึกษา / กิจกรรมเสริมทักษะ

๑. เพื่อฝึกทักษะด้านการจำ สังเกต เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ คิดแก้ปัญหา
๒. เพื่อทบทวนเนื้อหากิจกรรม
๓. เพื่อรู้จักการอำลาเพื่อนและคุณครู

+ สนทนา อภิปราย ซักถาม
+ สรุปเนื้อหา กิจกรรม
+ แบบฝึกทักษะ
+ กล่าวอำลา เพื่อน และคุณครู

(วันศุกร์เย็นมีกิจกรรมลาคุณครูหน้าแถว)

14.40
เลิกเรียน

๑. เพื่อรู้จักเตรียมตัวให้พร้อมก่อนกลับบ้าน

+ รถโรงเรียน
+ ผู้ปกครองมารับ

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง

พละบก

๑. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อรู้จักทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
๓. เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก
๔. เพื่อฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย
๕. เพื่อผ่อนคลายความเครียด ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน

+ กิจกรรมกลางแจ้ง
+ การบริหารร่างกาย
+ การอบอุ่นร่างกาย
+ การออกกำลังในท่าต่างๆ
+ การรับ-ส่งลูกบอลอย่างง่าย
+ การบริหารร่างกายเป็นกลุ่ม
+ จับคู่ทำกายบริหาร
+ จับกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน
+ เกม / การละเล่นต่างๆ

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง
อิเลคโทน

๑. เพื่อรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๒. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓. เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก
๔. เพื่อฝึกทักษะด้านการฟัง   ฝึกสมาธิการเล่น ฝึกกล้ามเนื้อเล็ก ขยับตามเพลงที่กำหนดให้

+ ร้องเพลง
+ ฟังเสียงเพลงที่ครูเล่น
+ ใช้เครื่องอิเลคโทนให้ถูกต้อง
+ ร้องตามจังหวะ
+ เล่นตามครู

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง

ว่ายน้ำ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ออกกำลังกาย อย่างถูกต้อง เหมาะกับวัย
๒. เพื่อฝึกทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกวิธี
๓. เพื่อรู้จักทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
๕. เพื่อผ่อนคลายและเพลิดเพลิน

+ สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ
+ ฝึกความกล้าไม่กลัวน้ำ
+ ฝึกการทรงตัวขณะอยู่ในน้ำ
+ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำ
+ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์
+ เรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นเมื่อเกิดภัยทางน้ำ

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง

คอมพิวเตอร์

๑. เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ ด้านกล้ามเนื้อเล็ก และ  การประสานสัมพันธ์ระหว่าง  มือกับตา
๒. เพื่อรู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
๓. เพื่อฝึกทักษะต่างๆ จากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
๔. เพื่อรู้จักพื้นฐานการใช้งาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์

+ เรียนรู้ส่วนประกอบ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
+ การใช้งานแป้นพิมพ์และการใช้เมาส์
+ เสริมทักษะด้านความคิด การวางตำแหน่ง การค้นหาสิ่งของในภาพ การระบายสี
+ การใช้ Windows การเรียกใช้งานโปรแกรม
+ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพเคลื่อนไหว

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง

ภาษาจีน

๑. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีนกลาง
๒. เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกลาง
๓. เพื่อปูพื้นฐาน และหลักการความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์ ภาษาจีนอย่างง่าย
๔.เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน ในการสนทนากับเจ้าของภาษา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย

+ Listening
+ Speaking
+ Reading
+ Writing

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง

ศิลปะเด็ก
กับArt2Hands

๑. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการให้กับเด็ก
๒. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เทคนิค และรูปแบบแปลกใหม่ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
๓. เพื่อให้เด็กได้รู้จักการสร้างงาน ศิลปะแบบต่างๆเช่นการปั้น, การพิมพ์, การประดิษฐ์,การใช้สื่อผลม

+ การวาดภาพ-การระบายสี, การปั้น, การพิมพ์ภาพ, การประดิษฐ์สร้างสรรค์, การทำงานด้วยเทคนิคสื่อผสม

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง

Little Lab

๑. เพื่อให้เด็กรู้จักคิดด้วยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์
๒. เพื่อฝึกการวิเคราะห์ สังเกต ทดลอง สร้างสรรค์
๓. เพื่อฝึกการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ ทดลองด้วยตนเอง

+ กิจกรรมทดลองโดยใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง

จินตคณิต

๑. เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กรักการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
๒. เพื่อพัฒนาสมองทั้ง2ซีกของเด็กไปพร้อมๆกัน
๓. เพื่อฝึกทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีคณิตคิดเร็ว

+ ทักษะการคิดเลขเร็วโดย ใช้ลูกคิดเป็นสื่อ

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง
Cooking
ประกอบอาหาร

๑. ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นในการประกอบอาหาร
๒. ฝึกสังเกต และเห็นการเปลี่ยนในขั้นตอนของการทำงาน
๓. เรียกชื่อ/บอก/อธิบาย สิ่งต่างๆในกระบวนการประกอบอาหรได้
              ฯลฯ

+ ทำอาหารตามเมนูที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร หรือสอดคล้อง กับโครงงาน

กิจกรรมเสริม สัปดาห์ละ1ครั้ง

English For Fun
 

๑. เพื่อฝึกความสามารถในการสื่อสาร โดยเน้นสำเนียง (Pronunciation), ทักษะการพูด (Speaking) การฟัง (Listening) ตลอดจนการฝึกอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อกระตุ้นให้รักการเรียนภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจในการพูด

+ Listening
+ Speaking

กิจกรรมเสริม วันละ1ครั้ง
Mini English Program

๑. เพื่อฝึกความสามารถในการสื่อสาร โดยเน้นสำเนียง (Pronunciation), ทักษะการพูด (Speaking) การฟัง (Listening) ตลอดจนการฝึกอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารพื้นฐานได้

+ Listening
+ Speaking
+ Reading
+ Writing
+ Phonics

กิจกรรมตามตาราง
Bilingual
Program

๑. เพื่อฝึกความสามารถในการสื่อสาร โดยเน้นสำเนียง (Pronunciation), ทักษะการพูด (Speaking) การฟัง (Listening) ตลอดจนการฝึกอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพื้นฐานได้
๓. เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการทำ กิจวัตรประจำวัน

+ Listening
+ Speaking
+ Reading
+ Writing
+ Phonics

กิจกรรมตามตาราง
Libraryห้องสมุด

๑. สร้างนิสัยรักการอ่าน
๒. สร้างนิสัยการใช้หนังสือที่ถูกวิธี
๓. ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้

+ ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้
+ เลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจได้
+ ฟังนิทานสนุกๆด้วยกัน

กิจกรรมตามตาราง
Play Roomห้องบทบาทสมมุติ

๑. ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ตามวัย
๒. เล่นร่วมกับผู้อื่น
๓. ฝึกการใช้อุปกรณ์เลียนแบบ
๔. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

+ เล่นเลียนแบบบทบาทสมมุติ

กิจกรรมตามตาราง
Didactic Game
เกมการศึกษา

๑. ฝึกทักษะกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์แก้ปัญหา

+ เล่นอุปกรณ์/เกมการศึกษาต่างๆ

กิจกรรมตามตาราง
Theatre
ฉายหนัง

๑. ส่งเสริมความรู้ และความบันเทิง

+ ฉายหนัง สารคดี ที่เหมาะกับวัย

กิจกรรมตามตาราง
Creative Artศิลปะ

๑. ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานศิลปะ

+ สร้างงานจากเศษวัสดุอุปกรณ์ ที่เหลือใช้

กิจกรรม
ทุกวัน
เครื่องเล่นสนาม

๑. ฝึกการเล่นร่วมกัน  และรู้จักระมัดระวัง เรื่องความปลอดภัย
๒. ฝึกความคล่องตัว ความยืดหยุ่น สมรรถนะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

+ กิจกรรมกลางแจ้ง เล่น มุด ลอด ปีน ไต่ โหน

กิจกรรม
ทุกวัน
ลู่จักรยาน

๑. ฝึกการทรงตัว กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

+ กิจกรรมกลางแจ้ง ถีบจักรยาน

กิจกรรม
ทุกวัน
บ่อทรายหรรษา

๑. ฝึกการทรงตัว กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
๒. ฝึกการควบคุมทิศทาง

+ กิจกรรมเล่นทรายพร้อม อุปกรณ์เล่นทราย
     
กิจกรรมเสริมพิเศษ บริการสำหรับนักเรียน
  รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
  ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง
  ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.
  ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น
  อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
  แนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถม
  ตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  นิมฺมโล สาระธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
   
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875 แฟ็กซ์ 0-2872-7830
เว็บไซต์: www.sangaree.ac.th
อีเมล์: sangaree@sangaree.ac.th
ไลน์ไอดี: @sangaree