ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ รร.อนุบาลแสงอารีย์
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
ไอดี:@sangaree
ด้วย ความ เข้าใจ จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงถูกออกแบบและสรรค์สร้างอย่างมีความหมายต่อชีวิตเด็ก ส่งเสริมความฉลาดรอบด้าน ใฝ่รู้ เป็นคนเก่งที่ดีมีจริยธรรม รู้รับปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นไทย เราจึงการเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายรองรับความสนใจและความแตกต่างระหว่า... อ่านต่อ         สวัสดีค่ะ ทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีความมุ่งหวัง ที่จะจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้นักเรียนมี พัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
      โรงเรียนแสงอารีย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-427-6925, 02-427-9875, 02-872-8438 #0 แฟกซ์ 02-872-7830
   
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560) (12/10/2560)
 
   
เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)
 
   
ขอแสดงความยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน (20/6/2557)
 
วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีอาคารสถานที่ ทันสมัย สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ และมี บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการตามหลักสูตร ปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม จริยธรรม และความเป็นไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายโรงเรียน


1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถปฏิบัติตนตามแบบวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมและความเป็นไทยอย่างเหมาะสมตามวัย

3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการสื่อสาร

4.โรงเรียนมีหลักสูตรส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

6. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ได้รับการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี

8. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ทันสมัย สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

10.ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

11.โรงเรียนคงคุณภาพที่ยั่งยืนมีระบบประกันคุณภาพภายในและรับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
 

ภารกิจของโรงเรียน


1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ

2. จัดทำหลักสูตรส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแบบวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเป็นไทย

4. พัฒนาบุคลากรมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพและทันสมัย ทันเหตุการณ์เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและนักเรียน

6. จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

7. ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ให้ทันสมัย น่ามอง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

8. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน


โครงสร้างโรงเรียน


     มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีในการจัดการศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน การดูแลเด็ก  การให้บริการทั้งเด็กและผู้ปกครอง ฉะนั้นโครงสร้างการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงประกอบไปด้วย ภารกิจทั้ง 2 ฝ่ายใหญ่ๆ  ได้แก่

 


1. ฝ่ายอำนวยการแบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่

    1.1 งานบริหารจัดการดูแล ติดตามงานทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    1.2 งานบุคลากรพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม ขวัญและกำลังใจ

    1.3 งานธุรการจัดทำทะเบียนเอกสารและการเงินอย่างเป็นระบบ

    1.4 งานอาคารสถานที่ดูแลอาคารสถานที่ ห้องประกอบให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

    1.5 งานความสัมพันธ์ชุมชนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน

 

2. ฝ่ายวิชาการแบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่

    2.1 งานวิชาการดูแลงานด้านหลักสูตร กิจกรรม สื่อ บรรยากาศ และการนิเทศ

    2.1 งานกิจการนักเรียนดูแลสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและ  จิตใจรวมทั้งกิจกรรมต่างๆนอกเหนือการเรียนการสอนในห้อง

 
กิจกรรมเสริมพิเศษ บริการสำหรับนักเรียน
  รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
  ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง
  ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.
  ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น
  อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
  แนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถม
  ตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  นิมฺมโล สาระธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
   
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875 แฟ็กซ์ 0-2872-7830
เว็บไซต์: www.sangaree.ac.th
อีเมล์: sangaree@sangaree.ac.th
ไลน์ไอดี: @sangaree