การติดต่อระหว่างบ้าน-โรงเรียน

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

 

    1) จุลสารสายสัมพันธ์แสงอารีย์ มีคอลัมน์ต่างๆเกี่ยวกับความรู้ กิจกรรมของโรงเรียนและผลงานของเด็กๆ ได้แก่ คอลัมน์ข่าวสารทางโรงเรียน สรรหามาเล่า ลับสมองคุณหนู ของดีข้างวัด เรื่องของหนู หยอกนิดสะกิดหน่อยคุณหนูค้ำ..ขำ ออกเดือนละ 1 ฉบับ ทุกวันที่ 18 ของเดือน ปีการศึกษาละ 8 ฉบับ
    2) สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ออกเทอมละ 1 ครั้ง เป็น บันทึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และพัฒนาการการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงน้ำหนักส่วนสูง เวลาการมาเรียน
    3) ผลงานของนักเรียน (Portfolio) เป็นการสะสมผลงานของนักเรียน ตามหน่วยการสอนและทักษะที่เรียน คุณครูจะรวบรวมและส่งกลับบ้านเดือนละ 1 ครั้ง
    4) สมุดบันทึกลูกรัก เป็นสมุดรายงานพัฒนาการ/พฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่โรงเรียน และอยู่ที่บ้าน เป็นการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะได้รับเดือนละ 1 ครั้ง
    5) สมุดการบ้าน แบบฝึกทักษะ เป็นแบบฝึกหัดที่เด็กได้ทำในแต่ ละวัน ซึ่งจะส่งให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบทุกวัน
    6) ผลงานและสมุดรายผลการสอนกิจกรรมเสริม ว่ายน้ำ พละบก คอมพิวเตอร์ English For Fun อิเลคโทน ภาษาจีน Junior Acting ผู้ปกครองจะได้รับเทอมละ 1 ครั้ง (เฉพาะผู้ที่เรียนกิจกรรมเสริม)