การประเมินผล

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
๑. ประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามวัย ได้แก่
    - ด้านร่างกาย
    - ด้านอารมณ์-จิตใจ
    - ด้านสังคม
    - ด้านสติปัญญา

๒. ประเมินทักษะเพื่อการเรียน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่
    - ทักษะคณิตศาสตร์
    - ทักษะภาษาไทย
    - ทักษะภาษาอังกฤษ
    - ทักษะทางเชาว์ปัญญา

๓. ประเมินตามสภาพจริง ได้แก่ สังเกต,บันทึก,สัมภาษณ์,ทดสอบ, ผลงานของนักเรียน โดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน