อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น

บริการสำหรับนักเรียนอื่นๆ

ห้องเรียนปรับอากาศ

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

รถ รับ-ส่งของโรงเรียน

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.

วันที่ 23 สิงหาคม 2554