นางสาวธันยกานต์ กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

English for fun

กิจกรรมเสริมพิเศษอื่นๆ

Cooking

วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

Junior Acting

วันที่ 12 กันยายน 2554

Electone

วันที่ 12 กันยายน 2554

Computer

วันที่ 12 กันยายน 2554

จินตคณิต

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

พลานามัย

วันที่ 23 สิงหาคม 2554